Bảng xếp hạng money

TOP TÊN TÀI KHOẢN MONEY HIỆN CÓ
Untara 145,482$
Quan8438 99,439$
rozez 97,188$
ChumPhu 96,900$
bolxagtnt 94,789$
slayer 76,840$
Kiet_Nhom_K8 69,383$
PHGaming 55,229$
Roch98 50,000$
Sgialai 47,979$